Date Archives oktober 2021

Sirenes

Koeien stoan met dauwbedrupte neuzen tegen t stiekeldroad. Ien n troag ritme bloazen ze bruukte lucht uut en snoeven brommend nije op. De bonkereg liggoamen soeiern hinneweer zwaart-wit zwaart-wit tongen griepen om t hoge gras. Sprutters op t stiekeldroad echoën gierende sirenes n helikopter slagt met wilde sloagen t malse gras plat.

Hervert

‘Alide, Alide, k denk dat k der aine heb. Zet bezzems mor kloar. Hai is wat wie zuiken. In t openboar ontkennen dat wie bestoan. Dij pakken wie, dij zellen wie n lesje leren.’      Alide schudde heur witgrieze hoar en bleef onbewogen zitten. ‘Nee, Elsbet, wie binnen der nog nait kloar veur. Doe waist wat der… Continue reading