Category Interviews

Interview mit Willem Tjebbe Oostenbrink

t Interview is ofnomen noar aanlaaiden van de deur Willem Tjebbe Oostenbrink wonnen Johann Friedrich Dirkspries. De pries is oetlangd deur de stad Emden ien feberwoarie 2017 veur de gedichtencyclus ‘Doar buten ien de wiede wereld’. De gedichten binnen veur de priesvroag deur Carl-Heinz Dirks vertoald ien t Platt- en Hoogduuts. Bie t interview stoan… Continue reading