Posts by Willem Tjebbe Oostenbrink

Doe en ik

Woarom ik de foto moakt heb, is aans as woarom k hum bewoard heb. De reden da’k t boek lezen heb, is niet woarom dat t ien mien kast stijt. Woarom ik kommen ben, is aans as woarom k bij dij bleven ben. De reden dat ik begon aan dit gedicht, is niet woarom ik… Continue reading