Impressie *

Hoge kantoortorens kieken
mit doezend gele goaten
dele en boegen zuk
noar lutje jonkje
dat wondernd noadert
maank nadde tegels
wotterpoulen zo daip as daip
spaigeln stolske wichter in widde jurken
doarop zetten zuk rode vlekken
mit dommee dikke lopers
jonkvolk kikt verbalderd tou
ogen valen mie open:
dat dit bestijt

*Bie ‘Menstruate with pride’ van Sarah Maple; 24 jannewoarie 2017