Posts by Nane van der Molen

Rusteg oavendje

Nije stoul veert deur as k zitten goa. Lekker steveg ien rug, makkelk. Wat zit e lekker. Goie ienvesteren, denk k, en vuil mie hail tevree.        Vraauw is noar concert tou, k heb riek allain. Lekker vrij oavendje thoes. k Haar mie al n bel cognac ienschonken en bakje mit neutjes noast mien stoul zet. Nij… Continue reading

Levent

Ien bonte optòcht trekken aingoal weg vot kienderwoagens, boerewoagens en proalwoagens mit enkeld n liekwoagen der zo mor maank aan mie veurbie Hou laang heb k nog om der noar te kieken?