De swaarde tazze

De tazze heurt ontegenzeggelk
bie mie zeggen ze
zunder bin k nait compleet
blift de tazze achter
in n winkel
komt e toch aaltied
bie mie thuus weerom
òflopen nacht
ik sluip daip
was de tazze aan d’raaize
mit traain
vanmörgen wachtde hai
veur mien deure mit n koartje
n noam en n adres
ik heb bloumen kocht